Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  s

  Z jakich mechanizmów wsparcia zaproponowanych przez polski rząd mogą skorzystać przedsiębiorstwa?

  Z uwagi na obecną sytuację, Managerowie Finansów oraz Managerowie HR poszukują skutecznych rozwiązań, pozwalających utrzymać płynność finansową, ciągłość działania i zatrudnienia w organizacji. Z jakich mechanizmów wsparcia zaproponowanych przez polski rząd mogą skorzystać przedsiębiorstwa?

  Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Pauliny Drzewińskiej, Radcy Prawnego Fiabilis Consulting Group, która analizuje najnowsze rozwiązania Ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

  (Tekst ustawy dostępny tutaj):

  ,,Tarcza antykryzysowa nie przyniosła dużym przedsiębiorcom zbyt wielu zmian w obszarze kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem. Pomoc państwa w tej sferze skierowana jest głównie do mikro i małych przedsiębiorstw oraz w pewnym zakresie do średnich przedsiębiorstw.

  Do korzystnych rozwiązań z punktu widzenia największych pracodawców należy zaliczyć przede wszystkim:

  1. wydłużenie do 1 czerwca 2020 roku terminu zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu i kwietniu 2020 roku [i]. W tym zakresie nie ma konieczności składania wniosku;
  2. dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracownika objętego:
   a) przestojem ekonomicznym w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składkę na ubezpieczenia społeczne[ii] albo
   b) obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40% średniego wynagrodzenia powiększonego o składkę na ubezpieczenia społeczne [iii] (przy czym nie jest jeszcze znane średnie wynagrodzenie za 1 kwartał 2020 roku).
   Otrzymanie dofinansowania wymaga złożenia wniosku i spełnienia szeregu formalności , w tym zawarcia porozumienia z przedstawicielem pracowników, zakładową organizacją związkową albo reprezentatywną organizacją związkową, takie rozwiązanie z całą pewnością opóźni (a w niektórych przypadkach uniemożliwi) przyznanie dofinansowania. Maksymalny okres korzystania ze świadczeń to łącznie 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Możliwe jest przy tym ubieganie się w jednym wniosku o dwie formy dofinansowania, o ile nie dotyczą wynagrodzenia z tego samego tytułu dla tego samego pracownika;
  3. zwiększenie dotychczasowego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego do kwoty 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym.

  Najwięksi przedsiębiorcy mogą skorzystać również z dostępnych już wcześniej rozwiązań takich jak odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek [iv] lub wpłat na PFRON [v] lub rozłożyć należność na raty. Skorzystanie z tej formy pomocy wymaga złożenia wniosku. Tarcza antykryzysowa zwalnia przy tym z pobierania opłaty prolongacyjnej przez okres 30 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii [vi].

  Niestety, najwięksi polscy pracodawcy nie mogą skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników w przypadku spadku obrotu [vii]. Rozwiązanie takie dostępne jest jednak dla średnich przedsiębiorców, dlatego poszukując oszczędności warto sprawdzić czy nie spełnia się kryteriów średniego przedsiębiorcy”.

  Obecna, trudna sytuacja przedsiębiorstw wymaga ścisłej współpracy Dyrekcji HR z Dyrekcją Finansową w celu znalezienia i wdrożenia rozwiązań, które pomogą ograniczyć skutki niekorzystnych zmian dla organizacji i jej pracowników tu i teraz. Jednym z mechanizmów wsparcia, mogą być programy dofinansowań rządowych. Jednak te narzędzia, mogą okazać się nie wystarczające.  Jako Fiabilis Consulting Group wspieramy pracodawców w całościowym przeglądzie kosztów ubezpieczeń społecznych i okołopłacowych ponoszonych przez pracodawcę, generując dla organizacji dodatkowe środki finansowe. Obecnie, w ramach naszych projektów i na podstawie szczegółowej analizy danych,  dokonujemy również przeglądu dostępnych narzędzi wsparcia dla organizacji w ramach aktualnych dofinansowań rządowych.

  Skontaktuj się z nami,  aby otrzymać więcej informacji na temat wsparcia Fiabilis CG dla Działów HR i Działów Finansowych w obecnej sytuacji!

  Odniesienia do przepisów:

  [i]  Art. 52o ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  [ii] Art. 15g ust. 7 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  [iii] Art. 15g ust. 10 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  [iv] Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

  [v] Art. 46 ust 5c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  [vi] Art. 15zb ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  [vii] Art. 15zzb ust. 5 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 15za ust. Tej ustawy w zw. z art. 49 ust. 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.