Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  Polityka prywatności

   

  Polityka prywatności

   

  Niniejsze zasady mają na celu poinformowanie Cię o naszej praktyce i Twoich prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dotyczy to wszystkich osób znajdujących się w bazach danych Fiabilis (obecnych, przeszłych i przyszłych). Przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega przepisom prawa polskiego, w tym Rozporządzeniu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Fiabilis przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Użytkownika i podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zachowania jej w jak największym stopniu.

  Kto gromadzi Twoje dane?

  Dane osobowe są gromadzone przez Fiabilis Consulting Group Sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 124/12, tel.: +48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl (dalej: „Fiabilis” lub „my”), która jest Administratorem Twoich danych osobowych.

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (Praeventis Belgium),
  z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: privacy@fiabilis.be 

  Dlaczego przetwarzane są Twoje dane osobowe?

  Informacja o celu przetwarzania Twoich danych osobowych zwykle znajduje się w stopce wysłanego do Ciebie maila lub pod formularzem, w którym wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

  1. wysyłania biuletynów i e-maili informacyjnych o nowościach w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, środkach wspierania biznesu i naszych usługach,
  2. zaproszenia na nasze wydarzenia,
  3. zawarcia lub realizacji umów o świadczenie usług zawartych z naszymi klientami,
  4. administrowania bazą klientów,
  5. informowania użytkowników o naszych usługach i przedstawiania ofert usług,
  6. informowania użytkownika o usługach innych spółek należących do Grupy Fiabilis,
  7. prowadzenia statystyk lub ankiet w celu poprawy jakości i zawartości naszych usług,
  8. odpowiedzi na Twoją próbę kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy
  9. prowadzenia rekrutacji własnych oraz jako agencja zatrudnienia na rzecz naszych klientów,

  w tym w celach analitycznych i profilowania. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu przedstawiania oferty dopasowanych do potrzeb klienta oraz w celach pomiarów  skuteczności naszych działań i dostosowania przygotowywanych treści do potrzeb i oczekiwań klientów.

  Dane będą przetwarzane również po to, aby chronić Twoje i nasze interesy prawne w tym w celu zwalczania ewentualnych oszustw, przestępstw i naruszeń prawa oraz zarządzania ewentualnymi sporami i postępowaniami sądowymi lub spełnienia wymogów prawnych lub umownych.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody np. w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego, przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych lub uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Administratora lub zapisaniem się do newslettera lub Payroll Club. Jeżeli nie przekazałeś nam danych osobiście to otrzymaliśmy je od Twojego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zostały one opublikowane na jego stronie internetowej lub w publicznym rejestrze takim jak KRS czy CEIDG.

   

  Jak chronione są Twoje dane ?

  Twoje dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, kradzieżą lub modyfikacją. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie oceniane i dostosowywane w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony przez cały czas. Fiabilis posiada certyfikat
  ISO 27001 i ISO 27701.

  Jak korzystać ze swoich praw?

  Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik musi wysłać pisemną prośbę do Fiabilis, podając swoje imię i nazwisko oraz dokładny cel swojej prośby:

  pocztą elektroniczną na adres privacy@fiabilis.be

  lub drogą pocztową, wysyłając list na adres siedziby Fiabilis Consulting Group Sp. z o.o., 02- 577 Warszawa, Al. Niepodległości 124/12,

  Możesz również wycofać swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów lub wiadomości od Fiabilis, klikając przycisk « unsubscribe » wymieniony podczas wysyłania każdego z naszych biuletynów.

  Fiabilis, co do zasady, będzie wysyłał swoje komunikaty w odpowiedzi za pomocą środków elektronicznych, chyba że wnioskodawca zażąda innej formy. Fiabilis rozpatrzy wniosek w ciągu jednego miesiąca od momentu, w którym Fiabilis będzie w posiadaniu wszystkich elementów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Jeśli wniosek jest bardziej złożony, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o dwa miesiące, ale Fiabilis poinformuje o tym z wyprzedzeniem. Wnioski składane na podstawie tego przepisu są z zasady bezpłatne. Jednakże w przypadku, gdy żądania są wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, Fiabilis może zażądać uiszczenia rozsądnej opłaty, która uwzględnia koszty administracyjne związane z takimi żądaniami. Fiabilis zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą, w przypadku gdy Fiabilis ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek.

  Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy Twoich praw, masz możliwość złożenia skargi do właściwego organu (obecnie jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych) lub uzyskania zadośćuczynienia we właściwych sądach.

  Zastrzeżenia

   

  Fiabilis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z bezprawnego lub nielegalnego wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność swoich danych i musi powstrzymać się od gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych, do których ma dostęp. Ogólnie rzecz biorąc, zabrania się mu podejmowania jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić życiu prywatnemu lub reputacji innych osób. Nieprzestrzeganie tych obowiązków naraża użytkownika na sankcje karne.

  Jakie informacje gromadzimy?

   Możemy gromadzić i przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

  nazwisko, imię,

  adres e-mail,

  stanowisko służbowe lub charakter działalności gospodarczej,

  dane firmy,

  numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

  adres IP,

  datę rejestracji,

  wydarzenia i działania marketingowe, których jesteś odbiorcą,

  datę zarejestrowania zmian na koncie użytkownika oraz charakter tych zmian,

  dane przekazane w procesie rekrutacji (zatrudnienie, wykształcenie, edukacja, stan cywilny, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, CV i list motywacyjny oraz inne dobrowolnie przekazane dane, w tym informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej).

  Komu udostępniane są dane osobowe?

   

  Twoje dane osobowe są powierzane podmiotom, które muszą je wykorzystywać do realizacji w naszym imieniu celów wymienionych powyżej, takim jak podwykonawcy firmy Fiabilis, którzy pomagają firmie Fiabilis w wykonywaniu jej zadań i w działaniach marketingowych, lub spółki należące do Grupy Fiabilis.

  Fiabilis korzysta z podwykonawców w celu zapewnienia infrastruktury informatycznej i usług. Fiabilis korzysta również z pomocy agencji marketingowych i kreatywnych w zakresie zarządzania relacjami z klientami, marketingu i organizacji imprez, a także korzysta z usług partnerów lub telefonicznych centrów obsługi klienta w celu sprzedaży swoich usług. W przypadku, gdy Fiabilis udostępnia dane osobowe lub korzysta z usług dostawców, ogranicza dostęp do danych do tego, co jest niezbędne do wykonania zadań i zapewnia, że zostały zawarte umowy zapewniające podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony danych użytkownika. Jeśli Fiabilis korzysta z podwykonawców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Fiabilis współpracuje wyłącznie z podwykonawcami z krajów uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony lub z podwykonawcami związanymi standardowymi przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

  Dane osobowe Użytkownika oraz informacje dotyczące usług, z których Użytkownik korzysta, mogą być również udostępniane spółkom Grupy Fiabilis w celu informowania Użytkownika o usługach Grupy Fiabilis jako całości lub w celu ochrony interesów naszej Grupy.

  Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

   

  Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone lub do momentu złożenia przez Ciebie prośby o ich modyfikację lub usunięcie danych, chyba że przepisy prawne lub postanowienia umowy zobowiązują Fiabilis do przechowywania ich przez dłuższy okres.

  Jakie są Twoje prawa? 

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo do:

  uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych,

  uzyskania kopii Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Fiabilis,

  uzyskania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia Twoich danych, jeśli są one niekompletne, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia,

  uzyskania z naszej bazy Twoich danych osobowych, których nie możemy już wykorzystywać na podstawie przepisów prawa,

  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie, a w szczególności do wycofania zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, tak aby Fiabilis zaprzestał takiego przetwarzania

  ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku sporu związanego z przetwarzaniem danych lub podczas rozpatrywania skargi,

  żądania przeniesienia swoich danych i w ten sposób przekazania kopii Twoich danych innemu administratorowi danych w ustrukturyzowanym formacie.

  Prawo właściwe i sądy właściwe

   

  Niniejsze warunki podlegają w całości prawu polskiemu. Sądy w Polsce są wyłącznie właściwe do rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących niniejszych warunków oraz przetwarzania danych osobowych przez Fiabilis.

   

  Aktualizowanie strony

   

  Fiabilis zastrzega sobie prawo do aktualizacji polityki prywatności w dowolnym czasie, zgodnie z rozwojem sytuacji prawnej. W przypadku zmiany polityki prywatności, zastosowanie będzie miała najnowsza wersja dostępna na Stronie internetowej. Fiabilis zachęca wszystkich użytkowników do przeczytania tej strony za każdym razem, gdy odwiedzają Stronę internetową.