Wyślij nam swoje dane kontaktowe.
Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.  (zapoznaj się z naszą Polityką prywatności)


  Skontaktuj się z naszym zespołem telefonicznie. Chętnie zaproponują Ci najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

  Zadzwoń do nas pod numer :+48 22 400 30 83.

  Nota prawna

  1. Ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej

  Celem niniejszych warunków jest określenie zasad i warunków, na jakich Fiabilis Consulting Group sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 124/12 (zwana dalej „Fiabilis”) udostępnia użytkownikom swoją Stronę internetową fiabilis.pl (zwaną dalej „Stroną internetową”), jak również zasad i warunków, na jakich wspomniani użytkownicy uzyskują dostęp do niniejszej Strony internetowej, której zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny. Korzystanie ze Strony internetowej podlega niniejszym warunkom, z którymi użytkownik oświadcza, że zapoznał się uprzednio i akceptuje ich treść bez zastrzeżeń.

  Dostęp do Strony internetowej i jej przeglądanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami prawa. W żadnym wypadku nie stanowią one nawiązania stosunku umownego pomiędzy Fiabilis a użytkownikiem.

  2. Odpowiedzialność – zrzeczenie się odpowiedzialności

  Fiabilis zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z bezpośredniego lub pośredniego korzystania z niniejszej strony i/lub komunikacji elektronicznej dokonywanej za pośrednictwem naszej Strony, w szczególności w przypadku szkód spowodowanych przerwami w świadczeniu usług lub wirusami lub innymi podobnymi elementami zakłócającymi.

  Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej za pośrednictwem sieci komunikacyjnych Internetu lub sieci WWW. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego ryzyka i akceptuje je. W szczególności przyjmuje on do wiadomości, że informacje, które są tam przekazywane lub przechowywane, mogą być przechwytywane lub zmieniane wbrew woli Fiabilis. Zaleca się jednak, aby użytkownik podjął wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony przed skutkami piractwa, w szczególności poprzez zastosowanie bezpiecznej i odpowiedniej konfiguracji komputera oraz zainstalowanie regularnie aktualizowanego oprogramowania do wykrywania wirusów. Fiabilis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zainfekowania sprzętu komputerowego użytkownika podczas lub po zakończeniu korzystania przez niego ze strony internetowej.

  Ponadto, Fiabilis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji lub usług przez użytkownika.

  Informacje dostępne na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem mają charakter ogólny i są udostępniane wyłącznie do użytku ogólnego. Celem niniejszej strony internetowej nie jest udzielanie porad prawnych ani doradztwa w jakimkolwiek zakresie. Fiabilis zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez informacje znajdujące się na tej stronie. Fiabilis nie może być w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy, które mogą być obecne na jego stronie, za kompletność przetwarzanych informacji lub za brak dostępności informacji. Fiabilis dziękuje również użytkownikom swojej strony internetowej za informowanie jej o wszelkich pominięciach, błędach lub poprawkach.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fiabilis zastrzega sobie prawo do modyfikowania, tymczasowego lub stałego przerwania działania całej strony internetowej lub jej części, bez wcześniejszego powiadomienia. Fiabilis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowej, częściowej lub całkowitej niedostępności strony, w szczególności w przypadku konserwacji strony lub serwera, na którym jest ona umieszczona, w przypadku incydentu technicznego oraz bardziej ogólnie, w przypadku zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą.

  Wreszcie, Fiabilis zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, które mogą być dostępne za pośrednictwem niniejszej strony, poprzez linki, hiperłącza lub odnośniki. Strony te nie są kontrolowane przez Fiabilis i Fiabilis zaleca użytkownikowi dokładne zapoznanie się z zasadami i przepisami obowiązującymi na każdej z odwiedzanych przez niego stron, które różnią się od niniejszych warunków.

  3. Ochrona danych osobowych

  Fiabilis zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz komunikacji elektronicznej. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Fiabilis Consulting Group.

  użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż przekazane przez niego dane osobowe, w szczególności poprzez wypełnienie formularzy na stronie, mogą być przekazywane i wykorzystywane przez Fiabilis i jej partnerów. Fiabilis zapewnia poszanowanie przekazywanych danych i ich integralność. Dane osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane przez Fiabilis, to adres e-mail, tożsamość (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia / dane firmy), funkcja lub charakter działalności gospodarczej, dane kontaktowe (numer telefonu, telefon komórkowy, faks, adres e-mail) i adres pocztowy, a także konkretne dane, które użytkownik przekaże w kontekście rekrutacji (zatrudnienie, wykształcenie, edukacja, stan cywilny, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, CV i list motywacyjny). W przypadku, gdy dane są przekazywane partnerom handlowym, Fiabilis zadba o to, aby partnerzy ci uzyskali zgodę użytkownika na przekazanie tych danych.

  Dane osobowe są gromadzone w następujących celach w celu identyfikacji, podjęcia środków ochrony tych danych, zarządzania administracją techniczną Strony internetowej i administracją klientów, aby móc świadczyć użytkownikowi różne usługi, wystawiać faktury za usługi, przeprowadzać badania rynku w celu poprawy jakości technicznej i zawartości usług, przekazywać użytkownikowi informacje i oferty, w celach rekrutacyjnych, statystycznych lub ankietowych (na zasadzie anonimowości), a tym samym w celu poznania liczby pozycji odwiedzanych w różnych częściach strony internetowej. Co do zasady, dane osobowe nie są gromadzone dla celów marketingu bezpośredniego ani przekazywane stronom trzecim, chyba że Fiabilis uzyska wyraźną i uprzednią zgodę użytkownika („opt-in”) na taki cel, z wyjątkiem danych przekazywanych dostawcom usług technicznych w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych na stronie. Upoważnienie to można w każdej chwili wycofać, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat, przesyłając w tym celu stosowną prośbę pocztą elektroniczną na adres iod@fiabilis.pl.

  Dane są przechowywane do momentu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone lub do momentu złożenia przez Ciebie prośby o ich modyfikację lub usunięcie danych, chyba że przepisy prawne lub postanowienia umowy zobowiązują Fiabilis do przechowywania ich przez dłuższy okres. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy użytkownik, po potwierdzeniu swojej tożsamości, może zażądać poprawienia, uzupełnienia, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@fiabilis.pl lub wysyłając list na adres siedziby głównej firmy Fiabilis. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność swoich danych i musi powstrzymać się od gromadzenia lub niewłaściwego wykorzystywania danych osobowych, do których ma dostęp. Ogólnie rzecz biorąc, zabrania się mu podejmowania jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić życiu prywatnemu lub reputacji osób. Nieprzestrzeganie tych obowiązków naraża użytkownika na sankcje karne.

  Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, potwierdzając swoją tożsamość z uzasadnionych i poważnych powodów, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@fiabilis.pl. Nie może tego zrobić, jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych.

  Fiabilis opracował odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu uniknięcia utraty, fałszowania, modyfikacji, nieuprawnionego dostępu lub omyłkowego przekazania osobom trzecim oraz nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony internetowej.

  Fiabilis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niewłaściwego lub bezprawnego wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.

  4. Prawa własności intelektualnej

  Niniejsza strona internetowa oraz wszystkie elementy, które ją tworzą, w szczególności programy, dane, bazy danych, teksty, slogany, animowane lub nieanimowane obrazy, dźwięki, rysunki, grafiki itp. oraz wszystkie znaki wyróżniające, logo i znaki towarowe pojawiające się na stronie internetowej, stanowią własność Fiabilis lub są przedmiotem udzielonej jej koncesji. Wszystkie te elementy są zatem chronione przed użyciem niezgodnym z przepisami prawa lub niniejszymi warunkami. Korzystanie z niniejszej strony internetowej nie oznacza żadnej licencji ani przeniesienia praw do elementów tej strony internetowej, chyba że zostało to wyraźnie określone na stronie internetowej. Wszelkie kopiowanie, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, rozpowszechnianie, w całości lub w części, Strony internetowej i/lub jej zawartości, w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, jest zabronione, chyba że za wyraźną, uprzednią, pisemną zgodą posiadacza praw do danego elementu Strony internetowej.

  5. Ciasteczka

  Użytkownik zostaje ostrzeżony, że informacje mogą być zbierane automatycznie podczas normalnego korzystania ze strony internetowej lub za pomocą plików cookie, które są automatycznie umieszczane w przeglądarce użytkownika. Plik cookie to blok danych, który strona internetowa może wysyłać do wyszukiwarki używanej przez użytkownika i który może być przechowywany w systemie użytkownika. Gdy użytkownik przegląda stronę Internetową, Fiabilis może przechowywać adres IP użytkownika, preferencje lub typ używanego urządzenia oraz okresy przeglądania, w celach statystycznych, aby poznać liczbę wizyt lub ruch na Stronie Internetowej, ale także aby poprawić doświadczenia użytkownika z siecią i oferowanymi mu usługami poprzez poszukiwanie zainteresowania użytkownika określonymi tematami.

  Użytkownik ma możliwość odrzucenia tych plików cookie, odpowiednio konfigurując swój system podczas korzystania ze strony internetowej. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że w przypadku odmowy przyjęcia plików cookie dostęp do niektórych stron może zostać bezpośrednio zablokowany. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o obecności pliku cookie i ewentualnie odmawiała jego przyjęcia w następujący sposób lub korzystając z sekcji pomocy przeglądarki:
  Jeśli korzystasz z przeglądarki Microsoft Internet Explorer, w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i „Prywatność”.
  Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari, w opcji „Preferencje” wybierz opcję „Prywatność”.
  Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox: na komputerze Mac, w zakładce „Preferencje” wybierz „Prywatność” i kliknij „Pokaż pliki cookie”; w systemie Windows, w zakładce „Narzędzia” wybierz „Opcje”, następnie „Prywatność” i „Użyj własnych ustawień dla historii”.
  Jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome, w opcji „Narzędzia” wybierz „Opcje” („Preferencje” na komputerach Mac), następnie „Opcje zaawansowane”, „Ustawienia treści” w sekcji „Prywatność” i „Pliki cookie” w oknie dialogowym „Ustawienia treści”.

  Fiabilis wykorzystuje Google Analytics, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jej Strony internetowej oraz czy reklamy Adwords w wynikach wyszukiwania Google są skuteczne. Zebrane w ten sposób informacje, w tym adres IP urządzenia używanego przez użytkownika, są następnie przesyłane na serwer Google w USA. Aby uzyskać więcej informacji, użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności Google, a także z polityką prywatności Google Analytics. Google wykorzystuje te informacje, aby dowiedzieć się, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza strona internetowa, aby dostarczać nam raporty i oferować reklamodawcom informacje o skuteczności ich kampanii. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to prawnie dozwolone lub w zakresie, w jakim osoby te przetwarzają te informacje w imieniu Google. Fiabilis nie ma na to wpływu i nie upoważnił firmy Google do wykorzystywania otrzymanych informacji analitycznych w innych usługach Google.

  Strona internetowa zawiera również przyciski lub łącza umożliwiające promowanie lub udostępnianie stron w sieciach społecznościowych, a w szczególności w serwisach Facebook, Twitter i LinkedIn. Przyciski te są realizowane za pomocą kodów dostarczanych przez serwisy Facebook, Twitter i LinkedIn, które wykorzystują pliki cookie. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać politykę prywatności serwisów Facebook, Twitter i LinkedIn (która jest regularnie modyfikowana), aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane.

  7. Kontakt

  Wszelkie wnioski o udzielenie informacji lub przekazanie uwag można kierować na adres siedziby firmy Fiabilis Consulting Group sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 124/12 lub biuro@fiabilis.pl.

  Wszelkie skargi lub spory muszą być kierowane do Fiabilis listem poleconym na wyżej wymieniony adres.

  Zasadniczo Fiabilis wysyła swoje komunikaty do użytkownika drogą elektroniczną.

  8. Aktualizowanie strony

  Fiabilis zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszych warunków w dowolnym czasie, zgodnie ze zmianami zawartości strony internetowej lub zmianami prawnymi. W przypadku zmiany warunków, zastosowanie będzie miała najnowsza wersja dostępna na stronie internetowej. Fiabilis zachęca wszystkich użytkowników do przeczytania tej strony za każdym razem, gdy odwiedzają stronę internetową.