Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fiabilis Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 124/12, tel.: +48 22 400 30 83, e-mail: biuro@fiabilis.pl.
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować mailowo: iod@fiabilis.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
 4. na podstawie udzielonej Administratorowi zgody ( 6 ust. 1 lit. a) RODO) np. w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego lub uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Administratora lub zapisaniem się do newsletteru lub Payroll Club,
 5. w celu realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podmiot, na rzecz którego Pani/Pan świadczy pracę lub usługi ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 6. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub działań zmierzających do zawarcia umowy na usługi świadczone przez Administratora.

W przypadku określonym w lit. b) lub c) dane zostały nam przekazane przez podmiot, na rzecz którego Pani/Pan świadczą pracę lub usługi albo pochodzą ze strony internetowej tego podmiotu lub publicznego rejestru takiego jak KRS czy CEIDG.

 1. Dane są przetwarzane w następujących celach:
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profil W takim przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
  • prowadzenia działań zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności prowadzenia negocjacji,
  • realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podmiot, na rzecz którego Pani/Pan świadczy pracę lub usługi,
  • informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub otrzymywania newsletteru (jeżeli Pani/Pan wyrazili na to zgodę), w tym w celach analitycznych i profil W takim przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu przedstawiania propozycji handlowych dopasowanych do potrzeb Klienta oraz w celach pomiarów skuteczności działań marketingowych i dostosowania przygotowywanych treści do potrzeb i oczekiwań odbiorców,
  • odpowiedzi na Pani/Pana próbę kontaktu z Administratorem (jeżeli Pani/Pan wyrazili na to zgodę).

Powyższe dane obejmują wszystkie cele Administratora, informacja o konkretnym celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawsze znajduje się w stopce maila lub formularzu, w którym Pani/Pan wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 1. We wszystkich przypadkach, gdy wykonanie działań przez Administratora wymaga podania danych osobowych (np. wypełnienia formularza kontaktowego, zapisania się na wydarzenie organizowane przez Administratora) to podanie takich danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania Administrator może nie być w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy umożliwić udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT lub naszym przedstawicielom handlowym. Dane mogą być również przykazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. policji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone (chyba, że z wiadomości e-mail przesłanej przez pracownika Administratora lub z umowy z Administratorem wynika inny termin) albo wycofania zgody na takie przetwarzanie (jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona) albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.